اخبار

مهاجرت یک پدیده چند صد ساله است. مهاجران معمولا فاکتورهای زیادی از جمله اقتصاد، مزایای زندگی، درآمد، میزان جرم و جنایات و چشم اندازهای آینده...