در جدیدترین فراخوان استان ساسکاچوان ۵۹۵ دعوت‌نامه صادر شد

دولت ساسکاچوان برای ۵۹۵ متقاضی واجد شرایط در زیر گروه‌های اکسپرس انتری و دسته بندی مشاغل مورد نیاز استان، دعوت‌نامه ارسال کرد و از متقاضیان خواست تا درخواست خود را برای شرکت در انتخاب استانی ساسکاچوان و دریافت اقامت دائم کانادا ارائه دهند.

انتخاب استانی ساسکاچوان در آخرین روزهای سال ۲۰۱۹

برنامه مهاجرتی انتخاب استانی ساسکاچوان (SINP) این فراخوان را در تاریخ ۲۰ دسامبر برگزار کرد. در حالی که متقاضیان برای شرکت در این دور از دعوت نیازی به داشتن پیشنهاد شغلی نداشتن اما داشتن پروفایل ابراز تمایل (Expression of Interest (EOI)) از طریقSINP الزامی بود. یکی دیگر از شرایط لازم برای دریافت دعوت‌نامه در این فراخوان، داشتن سابقه کار در یکی از مشاغل مجاز بود. سابقه کاری متقاضیان همچنین باید با رشته تحصیلی آنها مرتبط بود. متقاضیان دارای پروفایل در سیستم ابراز تمایل (EOI) که واجد شرایط لازم نیز هستند، بر اساس شبکه ارزیابی امتیازات برای نیروی کار متخصص خارجی در SINP بر یک مبنای ۱۰۰ امتیازی، ارزیابی می‌شوند و امتیاز دریافت می‌کنند. این سیستم امتیاز دهی فاکتورها و معیار‌های مختلفی را برای اعطای امتیاز به متقاضیان در نظر می‌گیرد. برخی از مهمترین معیارها عبارتند از: سن، سطح تحصیلات، سابقه کار تخصصی، مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه و داشتن اقوام یا دوستان نزدیک در استان ساسکاچوان. امتیازی که متقاضیان در این سیستم کسب می‌کنند، جایگاه و رتبه آنها را در مجموعه متقاضیان سیستم ابراز تمایل (EOI) تعیین می‌کند. به این ترتیب، متقاضیانی که دارای بالاترین رتبه و امتیاز باشند، در طی فراخوان‌های منظم استان ساسکاچوان دعوت به اقدام برای شرکت در انتخاب استانی  دریافت می‌کنند.

زیر گروه اکسپرس انتری استان ساسکاچوان

در مجموع ۳۰۴ دعوت نامه در فراخوان ۲۰ دسامبر سال ۲۰۱۹، به متقاضیان واجد شرایطی ارسال شد که در مجموعه اکسپرس انتری دارای پروفایل کامل و معتبری بودند. در حقیقت، اکسپرس انتری SINP به سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط است. سیستم اکسپرس انتری فدرال، متقاضیان را تحت سه برنامه مهاجرتی اقتصادی، مدیریت می‌کند. این سه برنامه عبارتند از:
  • کلاس نیروی کار متخصص فدرال
  • کلاس تجارت حرفه‌ای فدرال
  • و رده تجربه کانادایی
اگر متقاضیان در مجموعه اکسپرس انتری فدرال، در سیستم ابراز تمایل نیز پروفایل داشته باشند و در شبکه ارزیابی، حداقل ۶۹ امتیاز کسب کنند، شانس دریافت دعوت‌نامه خواهند داشت. متقاضیان اکسپرس انتری که در انتخاب استانی ساسکاچوان پذیرفته شوند، از سیستم جامع رتبه بندی ۶۰۰ امتیاز بیشتر دریافت خواهد کرد. این امتیاز به طور قابل توجهی شانس آنها را برای دریافت دعوت‌نامه افزایش می دهد.

زیرگروه مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان

زیر گروه مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان، مناسب آن دسته از متقاضیانی است که پروفایلی در سیستم اکسپرس انتری فدرال ندارند. از میان ۵۹۵ دعوت‌نامه صادر شده در تاریخ ۲۰ دسامبر سال ۲۰۱۹، ۲۹۱ دعوت‌نامه برای زیرگروه مشاغل مورد نیاز ارسال شد، و از آنها خواسته شد تا درخواست خود را برای شرکت در انتخاب استانی ارائه دهند. متقاضیان این دسته نیز همانند گروه اکسپرس انتری به حداقل ۶۹ امتیاز در سیستم ابراز تمایل نیاز داشتند تا بتوانند دعوت‌نامه دریافت کنند. با احتساب این فراخوان، از تاریخ ۲۵ سپتامبر سال ۲۰۱۹ تاکنون حدود ۶۲۸۴ دعوت‌نامه از طریق برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان برای هر دو زیر گروه (اکسپرس انتری و مشاغل موردنیاز) در طی ۱۶ فراخوان صادر شده است. در تاریخ ۲۵ سپتامبر سال ۲۰۱۹، SINP در لیست محدود مشاغل مورد نیاز خود تحولی عظیم ایجاد کرد و حدود ۲۰۰ شغل به لیست خود اضافه کرد. در حال حاضر تعداد ۲۱۹ شغل در لیست مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان وجود دارد. در فراخوانی که در تاریخ ۲۰ دسامبر برگزار شد، برای متقاضیان ۹۶ شغل مختلف دعوت‌نامه ارسال شد. برخی از مشاغل مورد نیاز این دور از دعوت استان ساسکاچوان عبارتند از:
  • مدیران فروش
  • سوپروایزرها
  • کارمند‌های قسمت مالی
  • و کارمندهای دفاتر بیمه
  • دستیار وکیل دادگستری
  • و غیره
 
Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes