کانادا در سال‌‌های آینده شاهد افزایش جمعیت خواهد بود

به گزارش اداره آمار کانادا، جمعیت کانادا طی ۵۰ سال اندازه حدودا ۲ برابر خواهد شد.

این در حالی است که انتظار می‌رود بسیاری از کشورهای توسعه یافته در طی ۵۰ سال آینده شاهد کاهش جمعیت باشند، پیش بینی می‌شود که جمعیت کانادا در نتیجه مهاجرت در طول همین مدت افزایش داشته باشد.

رشد جمعیت در استان‌های انتاریو و آلبرتا، نشان دهنده تحقق اهداف بلند مدت جذب مهاجرت به کانادا در طی ۵۰ سال آینده است.

برای کنترل جمعیت در آینده، اداره آمار، چند سناریو را برای جذب مهاجران به کانادا در نظر گرفت.

این سناریو‌ها که هر یک قسمتی از یک برنامه بلند مدت افزایش جمعیت هستند، عبارتند از: سناریوی رشد کم جمعیت، سناریوی رشد بالای جمعیت، پنج سناریو با رشد متوسط در مناطق مختلف کانادا، سناریوی سریع پیری و سناریوی کند پیری.

در همه سناریوها، مهاجرت همچنان عامل اصلی رشد جمعیت در ۵۰ سال آینده در نظر گرفته شده است.

رشد بالای جمعیت در استانهای انتاریو و آلبرتا 

اداره آمار کانادا پیش‌بینی کرده است که در طی ۲۵ سال آینده، جمعیت در برخی استان‌ها افزایش و در برخی دیگر کاهش می‌یابد.

همه سناریوها نشان داده‌اند که جمعیت انتاریو در حال افزایش است و تخمین زده می‌شود که جمعیت این استان تا سال ۲۰۴۳ به حدود ۲۰ میلیون نفر خواهد رسید.

نرخ رشد جمعیت در آلبرتا نیز به همین ترتیب بالا است و در ۲۵ سال آینده یعنی در سال ۲۰۴۳ به ۷.۳میلیون نفر می‌رسد.

در حقیقت جمعیت آلبرتا از بریتیش کلمبیا پیشی گرفته است و تا ۲۵ سال آینده استان‌های انتاریو آلبرتا بیش از نیمی از جمعیت مهاجران را در خود جای خواهند داد.

وضعیت رشد جمعیت کانادا در استان های آتلانتیک‌، دشت‌های کانادا، کبک و دیگر مناطق کانادا

همچنین پیش بینی می‌شود که جمعیت منیتوبا و ساسکاچوان نیز در طی ۲۵سال آینده رشد کنند.

جمعیت این دو استان با هم  تا سال ۲۰۴۳ از جمعیت کبک بیشتر خواهد بود.

در مقابل، سناریو‌ها نشان می‌دهند که جمعیت کبک رشد کمتری نسبت به استان‌های دیگر خواهد داشت.

دیگر استان‌ها و قلمروها نیز به همین ترتیب شاهد افزایش رشد جمعیت خواهند بود.

Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes