رویداد

مانا مهاجرترویداد

برای غوطه ور شدن در سمینارهای فکری، کارگاه های تعاملی و بحث های پانل جذاب که توسط سخنرانان درجه یک از زمینه های مختلف رهبری می شود، آماده شوید.

Events
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes